Aktuella utbildningar 


Utbildningar våren 2024


Deltagarantalet är maximerat till 30 per utbildning.

PATRIARK-V2. Bedömning av risk för hedersrelaterat våld


Hedersrelaterat våld och förtryck är ett större och mer omfattande problem än vad många tidigare har trott. Problemområdet är invecklat och känsligt, och offren är vanligtvis mycket sårbara unga flickor under inträdande i puberteten.


Denna utbildning ger vägledning i hur man professionellt bör bedöma och hantera risker vid hot om hedersrelaterat våld.


Utbildningen innehåller såväl teoretisk föreläsning, som praktisk träning. Genomförd utbildning innebär behörighet att använda PATRIARK-V2 (Bedömning av risk för patriarkalt våld med hedern som motiv).

Fredagen den 25/10, 2024, kl 9-16

Stadshotellet, Mjölby


Till anmälningsformulär»

Kostnad: 4 900:- (exkl moms)
I priset ingår lunch och kaffe,
samt manualer, certifikat och utbildningsmaterial.

Kursavgiften faktureras i efterhand.

SARA-V3. Bedömning av risk för partnervåld


Partnervåld är ett stort samhällsproblem där våldet som regel är repetitivt och gränsöverskridande till sin natur. Såväl polis som sociala myndigheter, frivilliga organisationer och andra aktörer i rättskedjan behöver verktyg för att bedöma risker och hot på ett adekvat sätt.


Denna utbildning ger vägledning i hur man professionellt bör bedöma och hantera risker vid hot om partnervåld.


Utbildningen innehåller såväl teoretisk föreläsning, videovisning som praktisk träning. Genomförd utbildning innebär behörighet att använda SARA-V3.

Fredagen den 1/11, 2024, kl 9-16
Stadshotellet, Mjölby


Till anmälningsformulär»

Kostnad: 4 900:- (exkl moms)
I priset ingår lunch och kaffe,
samt manualer, certifikat och utbildningsmaterial.

Kursavgiften faktureras i efterhand.

HCR-20 och TRAP-18. Bedömning av risker för hot och våld


HCR-20 är idag den mest använda metoden i världen för bedömning och hantering av våldsrisker. Manualen är översatt från originalets engelska till fler än 20 språk. Nya version 3 kan användas även av icke-kliniker. Utbildningen innehåller såväl teoretisk föreläsning, videofall, som praktisk träning.


I utbildningen ingår även att lära sig använda TRAP-18, en bedömningsmall vid hot om terrorbrott från enskilda individer (ex vis hot om skolmassakrer med en politisk eller ideologisk agenda). TRAP-18 är utarbetad av J Reid Meloy, en av världens ledande forskare på området, och översatt till svenska av Henrik Belfrage.

Fredagen den 22/11, 2024, kl 9-16
Stadshotellet, Mjölby


Till anmälningsformulär»

Kostnad: 4 900:- (exkl moms)
I priset ingår lunch och kaffe,
samt manualer, certifikat och utbildningsmaterial.

Kursavgiften faktureras i efterhand.

SAM. Bedömning av risker vid utsatthet för stalking


Allt fler människor och organisationer utsätts för systematisk förföljelse av olika slag. Denna utbildning ger inblick i vilka slags personlighetstyper som ligger bakom olika slags förföljelser, och vilka risker som dessa är förknippade med. Denna utbildning ger vägledning i hur man professionellt bör bedöma och hantera risker vid utsatthet för förföljelse.

Utbildningen innehåller såväl teoretisk föreläsning, videovisning som praktisk träning. Genomförd utbildning innebär behörighet att använda SAM (Stalking Assessment and Management).

Fredagen den 29/11, 2024, kl 9-16
Stadshotellet, Mjölby


Till anmälningsformulär»

Kostnad: 4 900:- (exkl moms)
I priset ingår lunch och kaffe,
samt manualer, certifikat och utbildningsmaterial.

Kursavgiften faktureras i efterhand.

"Train-the Trainer"-utbildning för certifiering i utbildning i SARA-V3 och PATRIARK-V2.


Av såväl etiska, juridiska, kliniska och praktiska skäl kan det vara riskfyllt att erbjuda utbildning i olika slags riskbedömningsmetoder – liksom det kan vara att ta emot sådan utbildning – om inte utbildaren kan demonstrera hög kompetens och erfarenhet i såväl användning som utbildning i metoderna i fråga.


Denna endagarskurs erbjuder fördjupning i grundläggande riskbedömningsteori utifrån den strukturerade professionella ansatsen till riskbedömningar med särskild tonvikt på evidensbaserad och teoribaserad riskanalys och riskformulering.


Utbildningen ger efter godkänd examinering certifiering i att utbilda andra i användning av SARA-V3 och/eller PATRIARK-V2.  


Deltagande i kursen förutsätter utbildning i de senaste versionerna av

SARA-V3 och/eller PATRIARK-V2.


Vid kursanmälan var god ange vilken eller vilka bedömningsmanualer ni är utbildade i, och av vem.

Fredagen den 6/12, 2024, kl 9-16
Stadshotellet, Mjölby


Till anmälningsformulär»

Kostnad: 4 900:- (exkl moms)
I priset ingår lunch och kaffe,
samt manualer, certifikat och utbildningsmaterial.

Kursavgiften faktureras i efterhand.

Check-15. Bedömning av risk för våld från och mellan kriminella aktörer


Hot och våld från och mellan kriminella aktörer, inte sällan ingående i kriminella grupperingar, har blivit en allt vanligare företeelse i vårt samhälle. Såväl polis som sociala- och andra myndigheter, näringslivet och andra aktörer i rättskedjan behöver kunskap kring hur man bedömer och hanterar dessa risker på ett så professionellt sätt som möjligt. Check-15 innehåller professionella riktlinjer för hur detta arbete kan göras med ett professionellt och evidensbaserat arbetssätt. Manualen är framtagen för att särskilt användas i en polisiär kontext, med bl a ett fokus på polisiär vokabulär, men kan med fördel användas även av yrkespersoner verksamma inom andra områden där man i sitt arbete kommer i kontakt med denna problematik (ex vis vid skyddade boenden av "avhoppare", vid utpressningssituationer eller hot mot anställda).


Check-15 är sprunget ur de strukturerade professionella bedömningsmanualer som brukar benämnas SPJ (Structured Professional Judgment), vilka betraktas som state-of-the-art i vetenskapssamhället idag (ex vis HCR-20, PATRIARK, SARA och SAM).


Utbildningen innehåller såväl teoretisk föreläsning som praktisk träning. Genomförd utbildning innebär behörighet att använda Check-15.

Utbildningen ges på förfrågan