Aktuella endagarskurser 


Kurser hösten 2021


Deltagarantalet är maximerat till 30 per kurs så att deltagarna kan ha erforderlig fysisk distans till varandra.

PATRIARK-V2. Bedömning av risk för hedersrelaterat våld


Hedersrelaterat våld och förtryck är ett större och mer omfattande problem än vad många tidigare har trott. Problemområdet är invecklat och känsligt, och offren är vanligtvis mycket sårbara unga flickor under inträdande i puberteten.


Denna utbildning ger vägledning i hur man professionellt bör bedöma och hantera risker vid hot om hedersrelaterat våld.


Utbildningen innehåller såväl teoretisk föreläsning, som praktisk träning. Genomförd utbildning innebär behörighet att använda PATRIARK (Bedömning av risk för patriarkalt våld med hedern som motiv).

Torsdagen den 2/12, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby


Till anmälningsformulär»

Kostnad: 4 900:- (exkl moms)
I priset ingår lunch och kaffe,
samt manualer, certifikat och utbildningsmaterial.

Kursavgiften faktureras i efterhand.

SARA:SV och SARA-V3. Bedömning av risk för partnervåld


Partnervåld är ett stort samhällsproblem där våldet som regel är repetitivt och gränsöverskridande till sin natur. Såväl polis som sociala myndigheter, frivilliga organisationer och andra aktörer i rättskedjan behöver verktyg för att bedöma risker och hot på ett adekvat sätt.


Denna utbildning ger vägledning i hur man professionellt bör bedöma och hantera risker vid hot om partnervåld.


Utbildningen innehåller såväl teoretisk föreläsning, videovisning som praktisk träning. Genomförd utbildning innebär behörighet att använda såväl SARA:SV (Spousal Assault Risk Assessment guide: Short Version) som den nya SARA-V3.

Fredagen den 3/12 kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby


Till anmälningsformulär»

Kostnad: 4 900:- (exkl moms)
I priset ingår lunch och kaffe,
samt manualer, certifikat och utbildningsmaterial.

Kursavgiften faktureras i efterhand.

HCR-20 och TRAP-18. Bedömning av risker för hot och våld


HCR-20 är idag den mest använda metoden i världen för bedömning och hantering av våldsrisker. Manualen är översatt från originalets engelska till fler än 20 språk. Nya version 3 kan användas även av icke-kliniker. Utbildningen innehåller såväl teoretisk föreläsning, videofall, som praktisk träning.


I utbildningen ingår även att lära sig använda TRAP-18, en bedömningsmall vid hot om terrorbrott från enskilda individer (ex vis hot om skolmassakrer med en politisk eller ideologisk agenda). TRAP-18 är utarbetad av J Reid Meloy, en av världens ledande forskare på området, och översatt till svenska av Henrik Belfrage.

Kursen återkommer våren 2022Till anmälningsformulär»

Kostnad: 4 900:- (exkl moms)
I priset ingår lunch och kaffe,
samt manualer, certifikat och utbildningsmaterial.

Kursavgiften faktureras i efterhand.

SAM. Bedömning av risker vid utsatthet för stalking


Allt fler människor och organisationer utsätts för systematisk förföljelse av olika slag. Denna utbildning ger inblick i vilka slags personlighetstyper som ligger bakom olika slags förföljelser, och vilka risker som dessa är förknippade med. Denna utbildning ger vägledning i hur man professionellt bör bedöma och hantera risker vid utsatthet för förföljelse.

Utbildningen innehåller såväl teoretisk föreläsning, videovisning som praktisk träning. Genomförd utbildning innebär behörighet att använda SAM (Stalking Assessment and Management).

Kursen återkommer våren 2022Till anmälningsformulär»

Kostnad: 4 900:- (exkl moms)
I priset ingår lunch och kaffe,
samt manualer, certifikat och utbildningsmaterial.

Kursavgiften faktureras i efterhand.

TRIAGE för våldsrisker


Alla myndigheter och arbetsplatser har idag krav på sig att vid tecken på våldsrisker initiera och genomföra riskbedömningar. Detta även om tillgången till information kan vara mycket bristfällig. Triage (Watt, Hart, Belfrage & Rypdal, 2016) är ett evidensbaserat sätt att prioritera och sortera vilka fall som bör prioriteras. Deltagarna får lära sig vad som är primära respektive sekundära varningssignaler för våld genom att använda TRIAGE arbetsblad, samt hur man utifrån detta utformar en riskformulering på individnivå.

Utbildningen innehåller såväl teoretisk föreläsning som praktisk träning. Genomförd utbildning innebär behörighet att använda TRIAGE.

"Train-the Trainer"-utbildning för certifiering i utbildning i SARA och PATRIARK.


Av såväl etiska, juridiska, kliniska och praktiska skäl kan det vara riskfyllt att erbjuda utbildning i olika slags riskbedömningsmetoder – liksom det kan vara att ta emot sådan utbildning – om inte utbildaren kan demonstrera hög kompetens och erfarenhet i såväl användning som utbildning i metoderna i fråga.


Denna endagarskurs erbjuder fördjupning i grundläggande riskbedömningsteori utifrån den strukturerade professionella ansatsen till riskbedömningar med särskild tonvikt på evidensbaserad och teoribaserad riskanalys och riskformulering.


Utbildningen ger certifiering i att utbilda andra i användning av SARA och PATRIARK.  
Deltagande i kursen förutsätter utbildning i de senaste versionerna av

SARA och PATRIARK.

Fredagen den 10/12, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 30/11.


Till anmälningsformulär»

Kostnad: 4 900:- (exkl moms)
I priset ingår lunch och kaffe,
samt manualer, certifikat och utbildningsmaterial.

Kursavgiften faktureras i efterhand.

SVR-20. Bedömning av risk för sexuellt våld


Ett av de vanligare instrumenten vid bedömning av risker för sexuellt våld utgör det kanadensiska instrumentet SVR-20 (Sexual Violence Risk – 20).

Utbildning i detta ges i samråd med erfarna medarbetare från rättspsykiatrin, och sker efter förfrågan.